วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550

แบบฝึกหัดที่1

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
คำสั่ง จงตอบคำถามต่อไปนี้
1. หน่วยที่เล็กที่สุดในการจัดเก็บข้อมูล คือ
หน่วยที่เล็กที่สุดในการจัดเก็บข้อมูล คือ บิต
2.เขตข้อมูล (ฟิลด์) คืออะไร
หน่วยของข้อมูล ซึ่งเกิดจากการนำข้อมูลหลายๆไบต์หรือหลายๆอักขระมารวมกัน เพื่อใช้แทนความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
3. แฟ้มข้อมูล คืออะไร
แฟ้มข้อมูล คือ หน่วยของข้อมูลซึ่งเกิดจากการนำข้อมูลหลายๆระเบียนที่มีลักษณะของเขตข้อมูลเหมือนกันมาจัดเก็บรวมกัน
4. จงยกตัวอย่างปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล
-. ความซ้ำซ้อนของข้อมูล
-ปัญหาจากการเพิ่ม,ลบ,แก้ไขข้อมูล
-.ความไม่เป็นอิสระระหว่างโปรแกรมกับแฟ้มข้อมูล
5. DBMS คืออะไร จงยกตัวอย่างหน้าที่ของ DBMS
-. ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับโครงสร้างของฐานข้อมูลตามที่ผู้ใช้กำหนด
-. ทำหน้าที่แปลคำสั่ง
-. ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูล
-ทำหน้าที่รักษาความถูกต้อง และความสัมพันธ์ของข้อมูล
-. ทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูล
-. ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน6. จงยกตัวอย่าง ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูล
-. ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
-. แก้ปัญหาความขัดแย้งกันของข้อมูล
-. การบริหารจัดการข้อมูลทำได้ง่าย
- กำหนดมาตรฐานของข้อมูลได้
-.สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้
-.เกิดความเป็นอิสระระหว่างข้อมูลกับโปรแกรม
-. กำหนดระบบรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลได้
7. จงยกตัวอย่างซอฟแวร์ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ซอฟแวร์ฐานข้อมูลที่เหมาะสำหรับระบบงานใหญ่ เช่น Oracle, Microsoft SQL, Sysbase, DB2, Informix, Ingres เป็นต้น
ซอฟแวร์ฐานข้อมูลที่เหมาะสำหรับงานที่ไม่ใหญ่ เช่น Microsoft Access, My SQL, Postgre SQL, Microsoft visual Foxpro เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: